Missie & Visie

Missie
“Elk kind stimuleren keuzes te maken die leiden tot goed burgerschap”

Visie
Stichting Judo2Inspire gelooft in de waarde van goed burgerschap. Onder goed burgerschap wordt verstaan dat men een positieve bijdrage levert aan de maatschappij waarin men leeft. Deze positieve bijdrage bestaat uit het respecteren van en opkomen voor de rechten van de mens, het zorg dragen voor de medemens en elkaar (laten) inspireren.

Judo2inspire participeert in de bestaande lokale leer- en/of sociale omgeving van kinderen. Daar worden de kinderen gestimuleerd om keuzes te maken die hun maatschappelijk leven positief beïnvloeden.  De ingrediënten die nodig zijn om op deze wijze het leven vorm te geven, zoals het ontwikkelen van een goed moraal, de verfijning van de persoonlijke ontwikkeling en het toepassen hiervan in het dagelijkse leven, komen overeen met het gedachtegoed van Jigoro Kano, de grondlegger van het judo.

Judo is een levenswijze waarin de volgende waarden centraal staan: Respect, Discipline, Zelfontplooiing, IJverigheid, Waardigheid en Sociale Vaardigheden.

Judo2Inspire gebruikt judo om te verbinden, te inspireren, van elkaar te leren en gewenst gedrag te bekrachtigen. De baten om de projecten te kunnen bekostigen komen voort uit giften, judo- en/of educatief gerelateerde activiteiten.